Kultur­lanternen

archiwoo, Ekolab og Fondraiseren har i tæt samarbejde med Ildsjælene i Lemming udviklet kultur- og idrætshuset Kulturlanternen. Kulturlanternen er det første større konkrete projekt, som søsættes i klyngesamarbejdet Landsbyerne Silkeborg Nord. Landsbyerne Silkeborg Nord er en ny landsbyklynge som bygger på et allerede eksisterende mangeårigt lokalt samarbejde og består af de 8 landsbyer, Serup, Lemming, Resdal, Sinding, Skægkær, Sejling, Ebstrup og Nisset.
Kulturlanternens tilbud og faciliteter udvikles løbende gennem klyngesamarbejdet, hvor der er fokus på landsbyernes nuværende faciliteter og “projekter i støbeskeen” ud fra grundtanken “sammen kan vi mere” og “faciliteter til hverdagen”.
Læs mere om landsbyklyngerne :
Kulturlanternen i landsbyklyngen
Seks grundrum understøtter Kulturlanternens aktiviteter
På funktions- og bygningsniveauet består hovedgrebet som sagt primært i at sammenbinde de eksisterende faciliteter ved hjælp af de tre nye funktionaliteter, Kulturtorvet, værkstederne og Lanternesalen. Med de tre nye volumeners klare og enkle formsprog og materialevalg ønsker vi at skabe en kontrast til det eksisterende byggede miljø med Lanternesalen som det mest markante volumen ud mod Lemming Skolevej. Med hallens karakteristiske diamantformede lanternelys vil bygningen formidle stedets aktiviteter med lyset som virkemiddel.
Lokalt skal Kulturlanternen tilføre stedet og landskabet et nyt markant visuelt arkitektonisk symbol/ikon. I klyngeregi skal Kulturlanternen være en fællesnævner og katalysator for udviklingen af kulturen og idrætten i hele klyngen under temaet “Noget for alle”.
Kulturlanternen - landskab
Et nyt aktivitetslandskab
I aktivitetsbåndet samles Kulturlanternens udendørs kultur- og idrætsfaciliteter i et nyt sammenhængende nord-sydgående landskab. I den nordlige del af arealet, som i dag er beplantet med flere store træer, skabes et naturlandskab, som bl.a. rummer tovbaner, klatreskov, kæmpegynge, balanceredskaber, rutsjebane og shelters med bålplads. Planlagte og ”selvgroede” stiforløb forbinder området med baneanlægget mod øst og bygningsanlægget mod vest og snor sig mellem områdets aktiviteter. Beplantede jordhøje (overskudsjord) med ballanceredskaber skyder op som rumdannere og motionselementer. Mod syd glider båndet over og bliver mere idrætsorienteret med et udendørs fitnessområde og den eksisterende multibane, men hele båndet er åbent for alle i alle aldre.
I tilknytning og i forlængelse af Kulturtorvet mod syd skabes et større overdækket terrasseområde, som flyder over i det eksisterende klubtorv. Et udendørs samlingspunkt for alle med siddemøbler og tilknyttet mobilt udekøkken. Aktivitetsbåndet er til gavn for alle og skal fordre leg, bevægelse og idræt, men også samtalen, samværet og roen under trækronerne.
Kulturlanternen - beliggenhedsplan
Kulturlanternen - etageplan
Kulturtorvet – Kulturlanternens centrale og gennemgående mødested
Kulturtorvet er Kulturlanternens uformelle mødested på egnen. Torvet skal fungere som en pause-zone og et ”runde af” sted for alle aldre, som benytter Kulturlanternen i kraft af husets øvrige mere specialiserede faciliteter eller bare er landet i Kulturlanternen for at hænge ud. Målet er også at få husets faste brugere til at blive hængende lidt længere end måske planlagt og dermed skabe en social interaktion. F.eks. vil forældre til børn, der benytter hallen eller baneanlægget få en hyggelig base, hvor de kan fordrive tiden, måske mødes med de øvrige lokale og ordne verdenssituationen eller aftale samkørsel. Bordtennis, bordfodbold og møblerede zoner inviterer til ophold og hygge for alle aldre, dagplejere, legestuer og mødregrupper. Alle som bevæger sig i området inviteres inden for, hvor cafeen tilbyder sandwich, kaffe, søde sager og ”Too good to go” overskuds-mad fra formiddagens eller gårsdagens arrangementer.
Et delvist afskærmet mødested på torvet er tilegnet fortrinsvist børn og unge. Zonen er indrettet med bløde møbler, afskærmende trælameller og gardiner, hyggebelysning, spilkonsol og skærm. Et andet område på torvet er indrettet med gamer-PC’ere til fri afbenyttelse og til mindre LAN-fester. Kulturtorvet skal også fungere som bufferzone for værkstederne, som kan flyde ud på torvet og udvide deres facilitet, når der f.eks. er udstillinger eller prøvesmagning med lokale fødevarer og specialiteter som fx honning, Michaels pizzaer eller Lemming Nygårds Økologiske kød og grøntsager.
Kulturlanternen - torvet
Et torv med højt til loftet
Med inspiration fra de historiske torvehallers rum har vi udviklet vores eget torv, hvor kultur, idræt og mødesteder er “varerne i staderne”. Et moderne, lyst kulturtorv med højt til loftet, hvor fyrretræet er det herskende materiale. Torvet sammenbinder samtlige af Kulturlanternens rum, gamle som nye. Torvets rumlighed skabes af en række 5,4 m høje CLT-rammer udpændt nord-syd i en fast rytme på 6 m. Rummets dimensioner forstærkes af tagets langstrakte gennemgående ovenlys med åbnefunktioner som, foruden at forbedre indeklimaet ved overophedning, trækker lyset ind, åbner op mod himlen og Lanternesalens facade, som ses fra bestemte vinkler på torvet.
Kulturtorvet oplyses dels af indbyggede LED-striber, som strammer rammestrukturen op, og dels med nedhængte pendler, som også anvendes til lokale opholdssteder. Rammestrukturen fortsættes ud på terrassen mod syd, hvor de forsynes med sejloverdækninger som skaber ly, læ og rum.
Lanternesalen giver mulighed for kultur- og idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper
Som i Kulturtorvet skabes Lanternesalen af en rammestruktur, heraf fem CLT-rammer i en større dimension således at rummet får en bredde på 15,3 m, en længde på 24,5 m og en højde på 8,4 m fra gulvet til underkanten af loftsbeklædningen. Salens gulvdimension svarer groft set til halvdelen af en traditionel 20-40 håndboldhal. Med den gennemgående loftshøjde på 8,4 m og muligheden for at opdele hallen i to vha. et gardin, gives rummet den fleksibilitet, som er krævet i relation til de kultur- og idrætsaktiviteter, som vi ønsker at understøtte. Halrummets vægbeklædninger er fortrinsvist opbygget af lodrette trælistesystemer med lyddæmpende funktion. Træoverfladerne brydes af de skrå lanterneglas øverst og nederst mod gulvet over hjørnerne mod nordvest og øst. På hallens vægge placeres spejle og ribbesystemer og mod hallens vestgavl placeres en 15 m lang bouldervæg.
Kulturlanternen - verdensmål og bæredygtighed
Materialitet og bæredygtighed
Vi ønsker at skabe en ærlig, rå og let aflæselig arkitektur – vi plejer at sige at nyt og gammelt mødes og “sød musik opstår”. Rummene behandles og udformes ud fra grundtanken om at vi skal kunne se, mærke og høre hvad arkitekturen er skabt af, beton er beton og træ er træ osv. I Kulturlanternens nye rum er fyrretræet det herskende materiale, enten udformet som lyddæmpende lodrette liste-systemer eller massive CLT – væg- eller søjleelementer. I projektets eksisterende bygninger bibeholdes de bygningsdele, som med fornuft kan renoveres, og ved sammenbygninger med nye rum og etableringer af murhuller behandles bygningsdelene med deres originale materialer. Lofterne er typisk lyddæmpende og bygget af sorte træbeton-plader med nedfældede lysarmaturer og nedhængte pendler over opholdszoner.
Vi ønsker også at fremhæve de bærende og stabiliserende konstruktioner. Det har vi gjort i de nye bygningsvolumener ved at “trække” limtræs-rammerne (CLT-bjælker, søjler) ud af vægfladen og synliggøre dem, lodret og vandret. CLT – systemerne ses tydeligt i Kulturtorvets nord-sydgående rammeforløb og i Lanternesalens rammekonstruktioner.
En markant dimension i projektets visuelle profil og bæredygtighedstanke er genanvendelsen af byggematerialer, primært i form af røde facademursten, fra Lemming Gl. Skole. Gamle teglsten, som har været opmuret, fremstår visuelt spraglet og meget varieret i farverne i kraft af kalkudtræk og cementrester fra opmuringen. Stenene fra skolebygningen egner sig ikke til opmuring på ny, men kan fint anvendes som belægningssten inde og ude.
Kulturlanternen - nordfacade
Inde / ude / outdoor
Det er efterhånden og ikke kun grundet Covid 19 blevet en fast bestanddel af mange familiers og enkeltpersoners hverdag at udnytte udelivet og naturens mange muligheder. Det har hele tiden været en del af både vores nuværende tilbud, men også det fremadrettede tilbud at skabe muligheder dels for et varieret, men også kombineret tilbud mellem inde og ude. Vi ønsker at skabe rum til alle og dermed også til børn og voksne, der trives bedst ude og i rummelige miljøer. Vi ønsker at understøtte de lokale behov, men også de fælles ønsker, der ligger for en klar og tydelig outdoor-strategi i hele Silkeborg Kommune.
Kulturlanternen er beliggende i umiddelbar cykelafstand fra Silkeborg Centrum hvilket gør os til et yndet udflugtsmål for såvel seniorer, ”Idræt om Dagen” og øvrige som bruger cyklen. Det styrkes over de kommende år gennem en målrettet indsats fra kommunens side og udfordrer os lokalt til at være en del af det. Konkret bliver den nedlagte togbane mellem Silkeborg og Kjellerup over Lemming Station en del af det kommunale cykel- og gangsti-net. En vigtig forbindelse gennem landskabet for Klyngen og Kulturlanternen. Konkret og lokalt oplever vi at mange udendørs aktiviteter er med til, at samle familierne omkring noget fælles med plads til alle.
Værkstederne
Værkstedsbygningen er udformet som et regulært aflangt volumen placeret på anlæggets østlige side parallelt med Kulturtorvet. Det består af tre sektioner 1 / Mod nord et nyt større wc-afsnit, som vurderes nødvendigt for husets mange nye brugere 2 / Centralt et folkekøkken med ekspeditionsfunktion og et kreativt værksted 3 / Et fitnesslokale længst mod syd ud mod baneanlægget.
Værkstederne tilbyder en række åbne aktivitetsmuligheder for alle. Der gives mulighed for at mødes på tværs af alder omkring forskellige interesser. Rum for dem der ønsker at fordybe sig i en bog, en kreativ aktivitet, madlavning eller musik. Et lokalt formidlings- og aktivitetscenter, som også har til formål at skabe netværk for såvel kultur- som erhvervsliv.
Folkekøkkenet, det kreative værksted og fitness åbner sig mod Kulturtorvet, som kun afgrænses med glasvægge i fuld højde og mobile gardinsystemer. Miljøerne flyder sammen visuelt og med en loftshøjde på 3 m samt en foldevæg, er der god rumlighed og fleksibilitet.
Projektresumé
Bygherre /
Kulturlanternen I/S
Arkitekt og bygherrerådgiver /
archiwoo, arkitektur, landskab, rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Omfang /
1.100 m² bygning, 3.000 m² landskab
Fondraiser /
Energi og bæredygtighed /
Anlægsberegninger /
Drift og økonomi /
Sted /
Lemming – Silkeborg – DK
Projektår /
2019-2020