Nørrehus transformeres - vision og lokalplan for en ny bydel i Odense

Archiwoo arkitektur har i samarbejde med NIAM, Jesper Thyge Brøgger, Land+ og SWECO skabt visionen for bydelen Nørrehus i Odense. Projektet er udviklet i tæt dialog med Odense Kommune og Odense Arkitekturråd.

Siden 2018 har projektgruppen arbejdet med omdannelsen af Nørrehus. Med lokalplanens vedtagelse primo 2022 er fundamentet skabt for de næste faser hen mod realiseringen af en moderne og bæredygtig bydel midt i Odense. Området vil bestå af eksisterende moderniserede bygninger og nye huse af høj arkitektonisk kvalitet, som samlet set skal byde på et spændende og varieret bymiljø med boliger, butikker, service og kontorerhverv.

Nørrehus - området i byen

Nørrehus ligger i byområdet Nørrebro, som strækker sig fra Åløkkeskoven i vest til Skibhuskvarteret og Thrige Firkanten mod øst, og fra havneområdet mod nord til jernbanemuseet og området omkring Dannebrogsgade. Området har de seneste år gennemgået en positiv udvikling fra at være et lukket og udefineret ingenmandsland med grusbunker og jernbanespor til et nyt og levende undervisnings-, erhvervs-, og boligområde. Her er med Nordatlantiske Hus, Havnebadet, Byens Bro, Storms Pakhus og en række store uddannelsesinstitutioner langs Den Grønne Kile skabt en række markante ``fyrtårne`` for udviklingen af området.

Med Byens Bro syd for Nørrehus er der skabt en vigtig fysisk sammenkobling af hele Nørrebro direkte til Odense centrum, Kongens Have og stationen. Nørrebro og havneområdet opfattes nu som en del af centrum. Byens Bro leder gående og cyklende let og hurtigt mellem bydelene og kobler sig direkte på Den Grønne Kile og Den Grå Kile langs Lerchesgade.

Nørrebro - vision

Visionsprojektet for Nørrehus

Med visionsplanen ønsker vi at skabe de overordnede rammer for en ny bæredygtig begrønnet og kompakt bydel i menneskelig skala og fri for biltrafik. Bydelen vil primært bestå af boliger, men også kontorer, forretninger, service- og sundhedserhverv vil bidrage til liv og aktivitet gennem døgnet. Bydelens rum skabes bl.a. ved transformation af eksisterende huse og gaderum og ved introduktionen af nye bygningsvolumener, gårdhaver, pladser og gaderum. Visionen er udviklet i dialog med Odense arkitekturråd og Odense Kommune.

Nørrehus - skråbillede

Den byggeretsgivende del, byfortætning, gader og miljø

Med omdannelsen af Nørrehus ønsker vi at skabe en varieret, kompakt og levende bydel i menneskelig skala. At skabe byrum, gader og stier, der fletter sig sammen med den omkringliggende by på en let og naturlig måde.

Nørrehus - forbindelser

Bydelens hovedstruktur

I visionsplanen introducerer vi en række nye strøg, som forbinder områdets gadenet på en logisk måde. Vi skaber derved en ny struktur på stedet, som består af fire bebyggelser: de to eksisterende “slanger” og de to nye karrestrukturer ud mod Ejlskovsgade. Gaderummene imellem husene består af forskellige pladsdannelser med store træer og begrønnede passager med terrasserede opholdsflader og nicher. Gaderummene er bilfrie og understøtter gående og langsomme transportformer.

Områdets faldende terræn mod nord udnyttes til at skabe en optimal forbindelse til parkeringskældrene under bydelen via den nye vejadgang fra T. B. Thriges Gade. Strukturen er robust og understøtter de kommende bymæssige funktioner, bypladser, gårdrum og infrastruktur.

Nørrehus - det brede fortov

Det brede fortov

Ejlskovsgade forandres markant ved at placere en række store allétræer langs gadens buede forløb. Træalléens forløb fra øst til vest bevirker at de nye karrehuse tilbagerykkes fra gadelinjen, som nu bliver et bredt strøg, som kan møbleres af butikker, cafeer osv. placeret i stueplanet. Stueplanets åbne glasfacader byder også indenfor til husenes boliger, som er placeret på 1. sal og op efter.

Nørrehus - Lerchesgade - archiwoo

Det nye bytorv på Lerchesgade

Lerchesgades største attraktion er Storms Pakhus, som byder på streetfood, kulturarrangementer og mødesteder inde og ude. Specielt ud for husets sydgavl, ud mod krydset og VUC, leves livet i alle aldre. Det virker oplagt at bygge videre på det momentum Pakhuset har fået og ved at omdanne Lerchesgade til et decideret bilfrit bytorv med fokus på ophold, vil bylivet sprede sig i området på tværs af gaderummene. Den nye nørrebrobebyggelse med arkadestrukturen og opholdstrappen i stueplanet vil bidrage til et mangfoldigt byrum fyldt med aktivitet, liv og fællesskab.

Nørrehus set fra Ejlskovsgade
Nørrehus - cuts

Udskæringer

Den opbrudte karrestruktur honorerer beboernes behov for privathed, afskærmning fra støjkilder og samtidig behovet for åbenhed til den omkringliggende by. Volumenets opbrydning betyder også større forskelligged i boligtyper og mulighed for flere boliger med gode dagslysforhold samt boliger med varierede kig til byen omkring.

Nørrehus - diagram - forskydninger

Aftrapninger og forskydninger

De to karrehuse nedskaleres yderligere ved at opdele volumenet i mindre huse som forskydes horisontalt og ved terrasseringer af volumenerne i højden. Det giver samlet en levende og mangfoldig arkitektur og samtidig skabes der et godt lysniveau i boligerne og gårdrummene.

Nørrehus - begrønnede og levende gårdrum
Nørrehus - grønne rum
Nørrehus - snit

Begrønning, tagterrasser og løftede gårdrum

I visionen har vi lagt stor vægt på at beboerne har mange forskellige valgmuligheder i forhold til at bruge bydelens uderum, gårdhaver og byrum. Bydelen byder således både på private altaner og tagterrasser, fælles tagterrasser og to større gårdhaver. Gårdhaverne er udformet som organiske landskaber med høje og lave beplantninger, stier, terrasser, fælleshuse og orangerier. De er hævet fra gadeniveauet til førstesalsniveauet med direkte adgang til husenes opgange. Karreernes løftede gårdhaver giver cafeer, butikker og erhvervsfunktioner mulighed for skjulte backend-lagerfunktioner på gadeplanet.

Nørrehus - funktioner

Funktioner

Bydelen skal indeholde et bredt udvalg af boligtyper placeret i de to karreer fra 1. sal og op efter. Kontor- og serviceerhverv, uddannelser og butikker er placeret i de to “slanger” samt i karreernes visuelt åbne høje stueetager med adgang til og fra gaden.

Facts