Archiwoo tegner moderne bæredygtig arkitektur med et skandinavisk afsæt.

Archiwoo bestræber sig altid på at medvirke til en positiv, kreativ og udviklende proces, uanset om det handler om volumenstudier, skitseprojekter, totalentreprisekonkurrencer, visualiseringer eller projektering. Igennem en positiv og inddragende proces med vores projektgruppe ønsker vi, at skabe et solidt og sammenhængende arkitektonisk hovedgreb, som kan stå tidens tand til gavn for vores bygherrer og for samfundet. En gennemgående rød tråd, som gør projektgruppens aktører i stand til at fokusere og prioritere mellem de mange muligheder og begrænsninger, som hver proces bibringer. Projektet formes og udvikles således i et dynamisk samspil mellem bl.a. bygherrekrav, arkitektfaglige erfaringer, analyser, lovgivning, økonomi og ikke mindst vores æstetiske blik.

Archiwoo arbejder disciplineret og målrettet med bl.a. funktionalitet, behovsanalyser og økonomi, men også legende, kunstnerisk og eksperimenterende med rum, form, materialiteter, lys og akustik. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at nå ind til sagens kerne og gå efter de temaer, som er relevante for vores bygherre, samfund og klode: at rådgive med stor faglighed og indsigt og derigennem understøtte projektgruppens mulighed for at skabe gennemtænkt fremtidssikret bæredygtig arkitektur.

Archiwoo arbejder inden for skalaerne byplanlægning, landskab, bygningsdesign og workspace. Vi tilbyder arkitektarbejde igennem de fleste projektfaser fra de indledende analyser og skitser til realisering.

Et udsnit af vores kunder

Kunder-Archiwoo-arkitektur

Kontakt os omkring dit projekt!

Vi tilbyder arkitektrådgivning
indenfor tre skalaer

Udvikling af fremtidens bæredygtige samfund, byer, arbejdssteder og bosætninger

Med klimaforandringernes tiltagende effekt, udviklingen i vores familiemønstre, boformer, teknologier, økonomier, lovgivningen m.m., må vores fysiske levesteder ligeledes løbende omstilles og fremtidssikres. Det gælder for de historiske bykerner, erhvervsområderne, den moderne storby, forstæderne, vores små landsbyer og det åbne land.

Vi samarbejder typisk med private udviklere, offentlige forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor politiske visioner, markedsmekanismer og arkitektonisk kvalitet skal gå op i en højere enhed.

Archiwoo er specialiseret i at skabe plangrundlaget for fremtidens bæredygtige byer. Plangrundlaget udgør et fremtidssikret og værdifuldt afsæt for den videre udvikling.

Fokuspunkter

Skalamæssigt varierede bygningsmasser, gaderum og pladsdannelser, levende og oplevelsesmæssigt rige bydele

Byrum for mennesker og dyr, ikke for biler og maskiner

Begrønnede naturmiljøer med stor biodiversitet

Bydele som understøtter fysisk udfoldelse og oplevelseskultur

Bydele med visuel rigdom og identitet gennem udformning og anvendelsen af bæredygtige byggematerialer

Ressourceeffektivitet, lokal strømproduktion og klima

Bæredygtigt mix mellem boliger, erhverv, kultur, mødesteder osv.

Moderne bæredygtig bygningsarkitektur med et skandinavisk afsæt

Vi arbejder typisk for virksomheder, private udviklere, offentlige forvaltninger, foreninger og husejere, som ifm. nybyggerier eller omdannelse af eksisterende faciliteter også ønsker at skabe bygningsarkitektur af høj kvalitet.

Fokuspunkter

Æstetik og komfort i det byggede miljø

Tilpasning af bygningskroppen til stedet - form, skala, materialer og funktion

Fremtidssikring i disponeringen af bygningens rum og funktioner

Variation i bygningens rumligheder

Ressourcebesparelser i byggemetoder og byggematerialer

Energibesparelser ved udformning af optimerede bygningskroppe og højteknologiske facader

Udvikling af fremtidens arbejdspladser

For en lang række virksomheder og organisationer har Covid-19 pandemien skubbet til en udvikling, som allerede var i gang – nemlig tendensen til en mere flydende og udvisket grænse mellem det vi traditionelt kalder “arbejde” og “fritid”. At adskille begreberne som to modstridende verdener, har måske altid været en falsk præmis, da store dele af vores identitet, personlighed og sociale adfærd skabes og formes omkring det arbejde, vi varetager. Vores hjerner stopper ikke med at bearbejde indtryk, overvejelser og problematikker kl. 16.00 og derfor er det selvfølgelig ikke uvigtigt, hvordan man griber fleksibiliteten an.

Hjemmearbejdspladsen og midlertidige kontorpladser i Co-workingområder er for mange mennesker en fleksibel løsning og for virksomhederne først og fremmest en praktisk løsning, som imødekommer nogle omkostningsmæssige og individuelle medarbejderbehov. Uanset placeringen af “kontoret”, så er indretningen og udformningen af de fysiske arbejdsmiljøer yderst afgørende for glæden og produktiviteten i vores arbejdsliv. Sjovt nok bliver en større hjemliggørelse af f.eks. kontorområder ofte nævnt som noget positivt.

Uagtet pandemier og grundlæggende samfundsændringer så er vi mennesker sociale væsener, og behovet for fysisk social kontakt vil nok altid være et behov. Også i dag og i fremtiden vil nyfortolkninger af “kontoret” fungere som det samlende sociale HUB og samlingspunkt for virksomheder og organisationer og være det sted, hvor den fælles forståelse og identitet udvikles og italesættes.

Fokuspunkter

Arealdisponeringer og rumforbindelser skræddersyet til virksomhedens arbejdsgange og dagligdag

Arealdisponeringer forberedt for op- og nedskalering

Optimal udnyttelse af alle m2 - flere kvalitative områder på mindre areal

God vægtning mellem fleksible og specialiserede arealer

Fokus på æstetiske arbejdsmiljøer med god lysmæssig og akustisk komfort

Workspace - indretning

Sammen med jer udvikler vi
projektet med afsæt i fem temaer

Stedets fysik, kultur og historie

I vores dialog med projektgruppen ser vi det som vores fornemmeste opgave at forstå den bagvedliggende vision og intention med projektet – at forstå projektets primære anvendelse og samfundsmæssige indvirkning. Ud fra den viden igangsættes vores arbejde hen mod et arkitektonisk svar på de abstrakte sammenhænge, som visionen er et udtryk for. Vi ønsker at blive ambassadører for den gode idé og de idealer som bibringes gennem samarbejdet med projektgruppen, stedets fysik, kultur og historie.

Fokuspunkter

Stedets kultur, historie og betydning

Landskabets karakter og kvaliteter

Stedets aktører og interessenter

Infrastruktur, fysiske barrierer

Klima - sol, vind og geologi

Stedets kvaliteter

Dynamiske og levende rum

Vi gør en dyd ud at forstå de grupper og individer, som skal indtage de fysiske miljøer, som vi er medskabere af. Derfor arbejder vi målrettet for at de projekter vi er med i både afspejler projektgruppens reelle behov nu og her og fremadrettet.

Vi lægger vægt på at behovsanalyserne ikke alene afgrænses til de enkelte projektspecifikke funktioner, men også omfatter undersøgelser, som fokuserer på hvordan det omkringliggende samfund kan drage nytte af de påtænkte nye faciliteter.

Ud fra den akkumulerede viden sammensætter og kombinerer vi funktionaliteterne med fokus på bl.a. synergier, dobbeltanvendelse, flow, rumlig potentiale, bæredygtighed og rationalitet. Vores målsætning er at skabe et dynamisk samspil mellem projektets enkeltdele, som vil kunne leve som én samlet organisme. Med en solid struktur for funktionaliteternes placering kan vi nu begynde at inddrage vores viden om projektgruppens ønsker til arealomfang. Det arbejde udmønter sig i en tre-dimensionel skematisk model af projektets rumligheder og sammenhænge, som nu udfordres med forskellige formgivningsforsøg. De mest lovende form-varianter præsenteres for projektgruppen.

Archiwoos formgivning har altid flere forskellige afsæt og udgangspunkter. Vores grundindstilling er at funktionalitet aldrig alene vil kunne opfylde menneskets facetterede behov for positive sansemæssige indtryk og oplevelser og dermed understøtte vores ønske om diversitet og hjemliggørelse af de rum, vi lever i. Vi mener at god formgivning opstår i spændingsfeltet mellem funktionsanalyse, ideologi og den fysiske kontekst, stedet.

Vi arbejder altid fordomsfrit og med stor åbenhed over for de rumlige og anvendelsesmæssige muligheder og potentialer, som opstår i processen.

Fokuspunkter

Arealbehov og funktioner - less is more

Fremtidssikrede funktioner - nu og her behov og fremtidig udvikling

Logisk og rationel arealdisponering - brutto- og nettofaktor

Dobbeltudnyttelse og fleksibilitet

Sammentænkning af ude- og indeliggende arealer - fokus på rummene mellem bygningerne

Udsigt og kontekst - huset i byen, byen i huset

Velvære og robusthed

Når vi arbejder med rummenes stofligheder, belysninger og akustik, sker det med afsæt i brugernes behov, de enkelte rums funktioner og det hovedgreb som projektet er formet omkring. Vi ønsker at udbygge og understøtte projektet gennem materialevalget og derved skabe sunde rum, som taler positivt til alle vores sanser.

Vi arbejder ud fra den skandinaviske tradition, hvor vi tillægger rummenes materialemæssige bæredygtighed, ærlighed og anvendelighed stor værdi. Med andre ord ønsker vi at skabe taktile rum med høj æstetisk, funktionel og komfortmæssig værdi med et minimalt aftryk på vores planet.

Vi arbejder altid fordomsfrit og med stor åbenhed over for de rumlige og anvendelsesmæssige muligheder og potentialer, som opstår i processen.

Fokuspunkter

Gode lysmæssige miljøer - optimering af dagslysforhold og lokal belysning

Gode akustiske miljøer, som svarer til anvendelsen og de lokale behov

Ærlighed i materialevalgene - “..man skal kunne se, hvad vores huse er lavet af.“

Bæredygtighed i materialevalgene - anvendelse af byggematerialer med lavt energi-footprint, lang levetid og høj genanvendelsesfaktor

Bæredygtighed handler om meget andet end Co2-emissioner

Alle samfundets sektorer skal fremadrettet reducere deres Co2 udledning. Selvom Danmarks årlige Co2 udledning udgør en meget lille del af verdens samlede årlige Co2 udledning, så er der uden tvivl store eksportmæssige forretningsmuligheder i at være førende inden for miljø- og Co2-reducerende teknologier. Ved at omstille samfundet yderligere kan Danmark udbygge lederskabet inden for bl.a. vindenergi og etablere sig som storleverandør af nye bæredygtige produkter. Byggesektoren skal også bidrage med viden og udvikle realiserbare løsninger med eksportværdi til gavn for bl.a. arkitektvirksomhederne. Uanset om det handler om de enkelte byggematerialers klimabelastning, vores byggemetoder, det store materialespild i de enkelte projekter eller den efterfølgende drift og vedligehold af de byggede miljøer, er der udviklingspotentialer.

Det er imidlertid vigtigt ikke at stirre sig blind på emissioner fra Co2 og drivhusgasser alene, da vi stadig har en forpligtelse til at løse de allerede kendte lokale miljøproblemer som f.eks. forurening af vores grundvand med pesticider og mikroplast, biodiversitetskrisen og støjforurening fra de større vejanlæg. Derfor skal bæredygtighedsbegrebet altid omfatte de tre klassiske begreber: Social bæredygtighed / energimæssig bæredygtighed / økonomisk bæredygtighed.

Fokuspunkter

Social bæredygtighed

Energimæssig bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

Bæredygtighedscertificering - f.eks. DGNB

Proaktiv og fokuseret dialog

Kommuneplaner, lokalplaner og bygningsreglementet sætter rammerne for langt størstedelen af de projekter vi deltager i. Det betyder typisk at der tidligt i processen er meget veldefinerede krav til og begrænsninger for projektets udformning f.eks. I form af krav om anvendelse af bestemte facadematerialer, højdegrænser, afstande m.m.. Med lokalplanernes bestemmelser og et kreativt mind-sæt vil det almindeligvis være muligt at skabe god og fremtidssikret arkitektur som indfrier projektgruppens visioner. Der kan dog være undtagelser hvor vi arbejder målrettet og respektfuldt med myndighederne for at finde en god løsning.

Ifm. udviklingen af lokalplaner arbejder vi proaktivt og fokuseret i dialogen med myndighederne omkring projektgruppens visioner og målsætninger. Vi har også øje for myndighedernes interne arbejde og milepæle med det formål at nå i mål inden for normeret tid.

Fokuspunkter

God og respektfuld dialog med myndighederne omkring projektet

Proaktiv tilgang til problematikker i projektet

Fokus på myndighedernes arbejdsgang og indflydelse på tidsplanen

Er der brug for at inddrage andre specialister i projektet ? - Rådgiver-teamets sammensætning

Vi beskriver, udvikler og realiserer
projektet gennem fire faser

Idéudviklingen og skitseringen er ubetinget en af de vigtigste discipliner i arkitektarbejdet. Her udfordres projektgruppens overordnede fortælling for alvor for første gang i en arkitektonisk og funktionel kontekst. De første streger sættes og det spæde arkitektoniske greb formes.

Vi formidler vores koncepter, design og byggetekniske løsninger med et visuelt tankesæt. Via analoge modeller, 3d-modeller og 2d-tegninger arbejder vi med stor præcision og i en overskuelig projektstruktur der gør os og projektgruppen i stand til at forstå hovedgrebets muligheder og begænsninger tidligt i processen. Samtidig muliggør det virtuelle design en mere strømlinet formidling og interaktion med projektgruppen og deres netværk.

Ydelser

Arkitektkonkurrencer

Dialogmøder og workshops

Research og konceptudvikling fra helikopterperspektiv

Skitsetegninger og 3D visualiseringer

Undersøgelser omkring byplanmæssige forhold, lokal- og kommuneplaner

Etageplaner, snit- og facadetegninger

Materialer, lys og akustik

I forprojektfasen detaljeres dispositionsforslaget yderligere og ingeniørrådgiveren inddrages for alvor. Forprojektet er en bearbejdning af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget.

Ydelser

Myndighedstegninger

Totalentrepriseprojekter

BIM - projektering

3D visualiseringer og VR

I hovedprojektfasen beskrives projektet entydigt og med høj detaljeringsgrad (bygningsdelsprojektering) i overensstemmelse med data fra projekts øvrige tilknyttede rådgivere. Udbudsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser og tidsplaner præciserer designdokumentationen yderligere. Ifm. større hovedprojekter indgår archiwoo typisk i delt rådgivning eller som underrådgiver.

Ydelser

BIM - Bygningsdelsprojektering

3D visualiseringer og VR

Detailtegninger

Mængdeberegninger og styklister

Tidsplaner

En omfattende designdokumentation er ikke meget værd hvis den ikke følges op med tilsyn og koordinering i byggefase. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at følge den gode idé til dørs og sikre at projektets byggetekniske løsninger udføres iht. gældende normer og standarder og ikke mindst følger tidsplanen. Ifm. større projekter indgår archiwoo typisk i delt rådgivning eller som underrådgiver.

Ydelser

Byggepladstilsyn

Tidsplaner

Realisering og tilsyn

Stor præcision og fleksibilitet
i design- og projekterings­faserne

BIM – modellerne er centrale i vores samarbejdet med projektets øvrige rådgivere. Det virtuelle design er fundamentet for vores model- og tegningsdokumentation og vi kan udfører tegningsdokumentation iht. de gældende danske IKT specifikationer men arbejder ellers efter den danske BIM7AA typekodningen.

I design- og projekteringsfaserne anvender vi de bedste BIM-værktøjer. Graphisoft Archicad og Autodesk 3ds Max er fundamentet for vores projektering og formidling.

Fokuspunkter

Projektgruppen kan dele en “live” Bim-model som kan suppleres med metadata gennem byggefasen. F.eks. data vedr. foreslåede ændringer og byggeriets stade

Større præcision i registreringsprocessen - 3D opmåling med metadata

Større præcision og fleksibilitet i design- og projekteringsfaserne

Stor præcision i mængdeudtræk og styklister

Mulighed for tidlig vurdering af bygningers varmetab og energiforbrug og dermed mulighed for at arbejde proaktivt med at nedbringe energiforbruget

BIM-modellen kan ved projektets afslutning videregives til driftsorganisationen hvor metadata i form af f.eks. vedligeholdelsesmanualer kan indlejres i de relevante bygningsdele.

BIM-archiwoo